Címlap Adattár Istentiszteleti rendtartás


eXTReMe Tracker
Istentiszteleti rendtartás PDF Nyomtatás E-mail

ÚRVACSORA

Fohász

Istennek Szentlelke, szállj re mireánk, s vezess el minket szent igéd és sákramentumod által a Jézus Krisztussal való közösségre. Ámen.

Szereztetési ige

Hallgassátok meg, atyámfiai, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a korinthusbeli gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében a 23. verssel kezdődően így:

Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, amely tiértetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: E pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön.

Magunk megpróbálása

Hallottuk az igét és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti és annak jótéteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az Ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat és adjunk hálát az Istennek megtartó szeretetéért, és valljuk meg bűneinket imádáságban:

Imádság

***

Hitvallás

Bűneink megvallása után tegyünk vallást hitünkről! Mondjuk el együtt az Apostoli Hitvallást:

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében.

És a Jézus Krisztusban, Ő egyszülött Fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától; szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszíttették, meghala és eltemetteték; szálla alá pokolra; harmadnapon halottaiból feltámada; felméne mennyekbe; ül a mindenható Atya Istennek jobbján; onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat.

Hiszek Szentlélekben. Hiszen egy, egyetemes, keresztyén anyaszentegyházat; hiszem a szentek egységét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen.

Vallástétel és fogadalom

(úrvacsorai kérdések)

Bűnbánattartásunk és hitvallástételünk után – a szent jegyek vétele előtt – feleljünk a következő kérdésekre:

 1. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus, a Szentlélek által, bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az Ő szent testét és vérét?

 • Hiszem és vallom.

 1. Hiszitek-e, hogy e szent vacsora Krisztussal és az Ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje?

  • Hiszem és vallom.

 2. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul?

 • Ígérem és fogadom.

Bűnbocsánat hirdetés és meghívás az úraszatlához

Most azért én, mint az Uramnak, a Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megád a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből az Ő szent Fiáért mindnyájunknak. Ámen.

Most pedig, Testvéreim, járuljatok a szent asztalhoz, alázatos szívvel és szép renddel.

A szent jegyek kiosztása

Buzdítás

Keresztyén Testvéreim! Így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Minekelőtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiábavalóvá ne tegyétek magatokban.

Ne uralkodjék többé tibennetek a bűn: sőt viseljétek magatokat a ti keresztyén rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az Ő szentei és szerettei könyörületesek; öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus megbocsátott tinéktek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hivattatok is egy testben.

Most, mielőtt megtérnénk hajlékunka, jertek, emeljük fel szívünket Istenhez és adjunk hálát velünk közölt kegyelmességéért ekképpen:…


Imádság

Hirdetés

Ének

Gyermekkeresztség

Köszöntés

Az Atya, Fiú és Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, igaz Isten és e gyülekezet nevében köszöntünk benneteket, Testvéreink, akik elhoztátok gyermeketeket, hogy a szent keresztség által ő is befogadtassék Isten szövetségébe: az anyaszentegyházba. Veletek együtt köszönjük meg Istennek e gyermek életét, az édesanya megőrzött és megtartott életével együtt.

Szereztetési ige

A feltámadott Krisztus, mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására:

Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen. (Mt 28,18-20)

Igehirdetés

***

Hitvallás

Valljátok meg hiteteket együtt a gyülekezettel, elmondván fennhangon az Apostoli Hitvallást:

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében.

És a Jézus Krisztusban, Ő egyszülött Fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától; szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszíttették, meghala és eltemetteték; szálla alá pokolra; harmadnapon halottaiból feltámada; felméne mennyekbe; ül a mindenható Atya Istennek jobbján; onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat.

Hiszek Szentlélekben. Hiszen egy, egyetemes, keresztyén anyaszentegyházat; hiszem a szentek egységét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen.

Nyilatkozat és fogadalom

Kedves Szülők, Keresztszülő, Kedves Család! Hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségébe, hitben nevelitek.

Feleljetek a következő kérdésekre:

 1. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztyén anyaszentegyházba befogadtassék?

  • Akarjuk.

 2. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt?

 • Ígérjük és fogadjuk.

Most pedig a gyülekezet tagjait kérdezem:

 1. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék?

 • Ígérjük.

Imádság

Mennyei Édes Atyánk! Hálát adunk Neked a szülőkkel és a család minden tagjával együtt e gyermekért, akit nekünk ajándékoztál. Kérünk, Atyánk, őrizd meg és engedd, hogy testi-lelki épségben a Te dicsőségedre felnevelkedhessék. Tedd őt Jézus Krisztus igaz követőjévé. Segíts minket, hogy élő hitű, Krisztus Urunkat igazán követő, felebarátainkat tiszta szívből szerető gyülekezet lehessünk. Segíts, hogy a ma tett fogadalmunkat teljesítve embertársainknak áldásul és a Te szent neved dicsőségére éljünk. Ámen.

Keresztelés

… keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen.

A gyermek megáldása

A kegyelmes Isten cselekedje, hogy ez a gyermek növekedjék testben, lélekben, hitben és szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ti pedig, Szeretteim, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei és gyermeketeké, akit elhívott magának az Úr, a mi Istenünk! Ámen.

Felnőttkeresztség

Köszöntés

Testvérünk, ez a gyülekezet imádságos szívvel fogad és az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, igaz Isten nevében köszönt Téged. Áldjuk Istent azért, hogy Szentlelke által arra a döntésre indított, hogy az Úr Jézus Krisztushoz csatlakozz és a szent keresztség által befogadtassál Isten szövetségébe, a keresztyén anyaszentegyházba, és így ennek a gyülekezetnek úrvacsorai és szolgáló közösségébe. Áldja és szentelje meg Isten elhatározásodat!

Szereztetési ige

A feltámadott Krisztus, mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására:

Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen. (Mt 28,18-20)

Igehirdetés

***

Hitvallás

Valljátok meg hiteteket együtt a gyülekezettel, elmondván fennhangon az Apostoli Hitvallást:

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében.

És a Jézus Krisztusban, Ő egyszülött Fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától; szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszíttették, meghala és eltemetteték; szálla alá pokolra; harmadnapon halottaiból feltámada; felméne mennyekbe; ül a mindenható Atya Istennek jobbján; onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat.

Hiszek Szentlélekben. Hiszen egy, egyetemes, keresztyén anyaszentegyházat; hiszem a szentek egységét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen.

Nyilatkozat

És most kérdezlek, Testvérem:

 • Kész vagy-e elfogadni Isten szövetségét és a szent keresztség által a keresztyén anyaszentegyház tagjává és Jézus Krisztus követőjévé lenni?

 • A Szentlélek segítségét kérve, igen.

Keresztelés

… keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen.

Fogadalom

Miután részesedtél a keresztség sákramentumában, kötelezd el magad Isten és a gyülekezet előtt Jézus Krisztus követésére és református keresztyén anyaszentegyházunk iránti hűségre.

Én … ígérem és fogadom, hogy Jézus Krisztusnak igaz követője, református keresztyén anyaszentegyházunknak egész életemben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatkész tagja leszek.

Kézrátétel

Légy hű mindhalálig és néked adom az életnek koronáját! Ámen.

Felhatalmazás és befogadás

Mint Jézus Krisztusnak és református keresztyén anyaszentegyházunknak elhívott szolgája, felhatalmazlak téged az úrvacsora sákramentumával való élésre, s mint ilyet a gyülekezet és szolgáló közösségének tagjává nyilvánítalak.

A megkeresztelt megáldása

Az Úr Isten pedig cselekedje, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény el ne szakítson téged az Ő szeretetétől, mely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ámen. (Róm 8,38-39)

Köszöntés a presbitérium nevében

Gyülekezetünk és presbitériumunk nevében, igaz szeretettel és jó reménységgel fogadlak téged gyülekezetünk úrvacsorázó közösségébe. Isten igéjével kérlek: Te magad is mint élő kő, épülj fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzál, amelyek kedvesek Istennek. Ámen. (1Pt 2,5)

Imádság

A szolgálattevő imádkozik a konfirmált hitének növekedéséért:…

Konfirmáció

(A gyermekkeresztségben részesültek konfirmálása)

Köszöntés

Ének

Imádság

Textus

Igehirdetés

Konfirmandusok bemutatása

Konfirmandusok bizonyságtétele

Az igaz keresztyén hitről azt tanítja hitvallásunk, hogy az egyrészt Isten kijelentését igaznak tartó ismeret, másrészt Isten iránti bizodalom. Ezért, mielőtt nyilvános hitvallást tennétek a gyülekezet színe előtt, adjátok bizonyságát annak, hogy megismertétek református keresztyén hitünk igazságait. A tanultak alapján, válaszoljatok kérdéseimre:…

Bizonyságot tettetek ismereteitekről, most járuljatok az úrasztalához, s tegyetek vallást Isten és a gyülekezet színe előtt hitetekről, s tegyetek fogadalmat Krisztushoz és az anyaszentegyházhoz való hűségetekről.

Hitvallás és fogadalomtétel

 1. Keresztelésetek alkalmával szüleitek kívánságára lettetek Isten szövetségének, a keresztyén anyaszentegyháznak tagjaivá. Kijelentitek-e most, hogy ebben a szövetségben meg akartok maradni, követni kívánjátok Krisztust és vallást tesztek Róla?

 • Felelet: Kijelentem.

 1. Valljátok meg a Szentháromság Istenbe vetett hiteteket, az Apostoli Hitvallás elmondásával:

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében.

És a Jézus Krisztusban, Ő egyszülött Fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától; szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszíttették, meghala és eltemetteték; szálla alá pokolra; harmadnapon halottaiból feltámada; felméne mennyekbe; ül a mindenható Atya Istennek jobbján; onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat.

Hiszek Szentlélekben. Hiszen egy, egyetemes, keresztyén anyaszentegyházat; hiszem a szentek egységét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen.

 1. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus követői, református anyaszentegyházunknak egész életetekben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatra kész tagjai lesztek?

 • Felelet: Ígérem és fogadom.

 1. Tegyetek bizonyságot hitetekről és feleljetek a Heidelbergi Káté 1. kérdésére: Micsoda tenéked életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod?

 • Felelet: Az, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges Megváltómnak, Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az Ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett s engem az ördögnek minden hatalmától megszabadított és úgy megőriz, hogy az én Mennyei Atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemről, sőt inkább minden az én üdvösségemre kell hogy szolgáljon. Ezért Szentlelke által engem az örök élet felől biztosít és szív szerint késszé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl őneki éljek.

Kézrátétel

Most azért járuljatok ide egyenként, hogy az ősgyülekezet gyakorlata szerint kezemet fejetekre helyezvén, Isten igéjével áldást kérjek rátok:…

Áldás

***

Felhatalmazás

Most pedig, mint az Úr Jézus Krisztusnak és református anyaszentegyházunk elhívott szolgája, egyházunk önálló, úrvacsorázó tagjává nyilvánítalak titeket a Szentháromság Isten és az Ő gyülekezete nevében. Meghívlak és elkötelezlek titeket, hogy legyetek részesei most és életetek minden idejében az Úr szent asztalának és a gyülekezet szolgáló közösségének.

Köszöntés a presbitérium nevében

Ifjú Testvéreink! Mint a gyülekezet gondnoka, a Presbitérium nevében szeretettel köszöntelek benneteket, egyházunk úrvacsorázó tagjaként. Az Úr Jézus nevében kérünk titeket, maradjatok hűséges tagjai gyülekezetünknek! Kapcsolódjatok be a gyülekezet úrvacsorázó, szolgáló közösségébe!

A szolgálattevő imádsága a konfirmáltakért

Örökkévaló és mindenható Isten, aki kegyelmesen ígérted nekünk a víztől és a Lélektől való születés csodáját és bűneink bocsánatát, erősítsd meg megváltott gyermekeidet, akik most nevedről vallást tettek. Ajándékozd meg őket Szentlelkeddel, a Vigasztalóval. Add, hogy növekedjenek a kegyelemben és a mi Urunk Jézus Krisztus ismeretében. Könyörgünk Hozzád, hogy a Lélek ajándékai adassanak nekik bőségesen. Töltsd meg őket kegyelmeddel, hogy egész életüket, testüket, lelküket, egész valójukat, mint okos tiszteletüket, odaszánják Neked tetsző kedves áldozatul. Ámen.

Házasságkötés megáldása

Köszöntés

Kegyelem néktek és békesség, Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.

Fohász

A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és igazgat mindeneket. Ámen.

Textus

Midőn Isten áldását kéritek házassági szövetségetekre, halljátok az Ő hozzátok szóló üzenetét a…

Igehirdetés

***

Házassági eskü

Kedves Testvéreim!

Miután most azért álltok itt Isten és a gyülekezet színe előtt, hogy szövetségeteket az Ő segítségül hívásával is megerősítsétek, és arra áldást kérjetek, fogjátok meg egymás jobbkezét és mondjátok utánam a házassági esküt. A gyülekezet állva legyen tanúja az eskütételnek.

Mondjad először te, keresztyén férfitestvérem:

Én … esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, örök Isten, hogy, …-t, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből veszem el őt, Isten törvénye szerint, feleségül. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségben, sem betegségben, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig, hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges gondviselője leszek. Isten engem úgy segítsen. Ámen.

Mondjad te is, keresztyén nőtestvérem:

Én … esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, örök Isten, hogy, …-t, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből megyek hozzá, Isten törvénye szerint, feleségül. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségben, sem betegségben, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig, hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges segítőtársa leszek. Isten engem úgy segítsen. Ámen.

Intelem

Házastársi szövetségeteket Isten és a gyülekezet színe előtt szent esküvel is megerősítettétek. Legyen a ti igenetek igen, teljesítsétek fogadásotokat maradéktalanul és az Isten békessége meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Imádság

Akik tanúi voltunk a házaspár esküjének, könyörögjünk érettük:

Urunk Istenünk, minden kegyelemnek forrása és minden tökéletes ajándék szerzője, Rád bízzuk ezt a házaspárt. Adj nekik hosszú életet, örömmel és hűséggel, kegyelemmel és békességgel teljeset. Tedd, hogy mindegyikük a másik javát keresse és kölcsönösen osztozzanak egymás örömében és bánatában.

Ajándékozd meg őket a Te Szentlelkeddel, a bölcsesség és szeretet lelkével a gyülekezet közösségében. (Álld meg őket gyermekekkel. Segítsd meg őket, hogy gyermekeiket testben egészségben, szilárd jellemű és hitben élő emberekké nevelhessék.) Ajándékozd megőket élő reménységgel, igaz szeretettel, hogy családi otthonuk tanúbizonysága lehessen a Te szentségednek és szeretetednek. Mindenható Atyánk, őrizd meg őket mind e földön, mind az örökkévalóságban a mi Urunk Jézus Krisztusunknak, a világ Megváltójának nevében kérünk. Ámen.

Úri imádság

***

Áldás

Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját tirajtatok, és könyörüljön tirajtatok. Fordítsa az Úr az Ő orcáját tireátok, és adjon békességet néktek. Ámen. (4Mózes 6,24-26)

Temetési szertartás

Fohász

A mi segítségünk az Úr nevében van, aki a mennyet és a földet alkotta! Ámen. (Zsolt 124,8)

A feltámadás és a keresztyén reménység igéi

Gyászoló Testvéreim! Szívünk vigasztalására, hitünk erősítésére hallgassuk a nyitott sírnál a feltámadás evangéliumának az örök élet reménységéről szóló bizonyságtételét:

Urunk Jézus Krisztus mondja: Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyámhoz, csakis énáltalam… Ha szerettek engem, tartsátok meg az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké… Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok… Békességet hagyok nektek: Az én békességemet adom nektek;… Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Ámen. (Jn 14,1-3.6.15-16.18.27)

vagy

Elköltözött testvérünk földi maradványainak elhantolása előtt figyeljünk Isten örökkévaló országának, az üdvözültek seregének látomására, ahogyan adatott a látomás János apostolnak a Jelenések könyve 7. részének 9. versétől a 17. verséig a következőképpen:

Ezek után láttam: íme, nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni senki sem tudott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből; a királyi szék előtt és a Bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak és hatalmas hangon kiáltottak: „Az üdvösség a mi Istenünké, aki a királyi széken ül, és a Bárányé!”. Az angyalok mind ott álltak a királyi szék, a vének és a négy élőlény körül, arcra borultak a királyi szék előtt, és imádták az Istent ekképpen: „Ámen! Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő a mi Istenünké örökkön-örökké. Ámen.”. Megszólalt egy a vének közül, és megkérdezte tőlem: „Kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek?” Ezt mondtam neki: „Uram, te tudod.” Mire ő így válaszolt: „Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a Bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és imádják Őt éjjel és nappal az Ő templomában, és a királyi széken ülő lakik velük. Nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a nap, sem más hőség nem tűz rájuk, mert a Bárány, aki középen a királyi széknél van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és az Isten letöröl szemükről minden könnyet.” Ámen.

vagy

Krisztus beszéde lakjék bennetek, teljes bölcsességgel (Kol 3,16)

Hallgassuk, tehát miként szól hozzánk testünk feltámadásáról:

Nem szeretném – testvéreim – ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől és hogy szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ahogyan hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, úgy bizonyos az is, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Az pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat, mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, aztán mi, akik élünk, akik megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására és mindenkor az Úrral leszünk.

Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Ámen. (1Thessz 4,13-18)

Apostoli Hitvallás

Isten Szentlelke tegye áldássá szívünkben Jézus Krisztus vigasztalását, jöjjetek, hitvallással válaszoljunk az Úr szavára, és együtt mondjuk minden hívő keresztyénnel:

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében.

És a Jézus Krisztusban, Ő egyszülött Fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától; szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszíttették, meghala és eltemetteték; szálla alá pokolra; harmadnapon halottaiból feltámada; felméne mennyekbe; ül a mindenható Atya Istennek jobbján; onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat.

Hiszek Szentlélekben. Hiszen egy, egyetemes, keresztyén anyaszentegyházat; hiszem a szentek egységét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen.

vagy

Válaszoljunk a mi Urunk Jézus Krisztus (Isten) ígéretére, megvallván hitünket az egyetemes keresztyén anyaszentegyház hitvallásával:

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében.

És a Jézus Krisztusban, Ő egyszülött Fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától; szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszíttették, meghala és eltemetteték; szálla alá pokolra; harmadnapon halottaiból feltámada; felméne mennyekbe; ül a mindenható Atya Istennek jobbján; onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat.

Hiszek Szentlélekben. Hiszen egy, egyetemes, keresztyén anyaszentegyházat; hiszem a szentek egységét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen.

Áldás

A mindenható Isten kegyelmébe ajánljuk elköltözött testvérünket: testét átadjuk a földnek, port a pornak. Tesszük ezt a feltámadás és az örök élet reménységében az Úr Jézus Krisztus által.

Mindezek után Istennek népe: Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját tirajtatok és könyörüljön tirajtatok. Fordítsa az Úr az Ő orcáját tireátok, és adjon békességet néktek. Ámen. (4Mózes 6,24-26)

 

Köszöntő

Kedves Testvérünk, és Misszió iránt érdeklődő barátunk!

Üdvözlünk Pap Gábor Missziói Központ honlapján!

Reméljük visszatérő vendégünkként üdvözölhetünk majd az elkövetkezendő évek során. Szeretnénk, ha segíteni tudnánk abban, hogy új ötleteket és módszereket osztassunk meg egymással, a tanítvánnyá tétel nehéz munkájában és a gyülekezeti életben. A honlapon található információk és anyagok szabadon letölthetők, és sokszorosíthatók. Csupán egy kérésünk van: Ha rendelkezésedre áll bármely információ, vagy segédanyag ami eredményesebbé teheti a missziói munkát, oszd meg velünk!

Atyafiságos köszöntéssel:
Bikádi László Károly
A központ vezetője

Partnereink

Hirdetés
Hirdetés