Címlap Hitvallásunk


eXTReMe Tracker
Hitvallásunk
Öt kontinens reforrmátus hivallásai - 4 PDF Nyomtatás E-mail

Mielőtt sorozatunk újabb hitvallási irataival megismerkednénk, Isten iránti hálaadással írom le: lelkészi közlés szerint az eddig megjelent anyagok is hozzájárultak ahhoz, hogy az Egervölgyi Református Egyházmegye megalakulásának 50. évfordulóján, az egri Kálvin Házban július 7-én tartott hálaadó ünnepségen a közgyűlés elfogadott egy Ünnepi Vallástételt. Ebben 10 pontban szólal meg a hálaadás, a bűnbánat, a múlt-jelen-jövő együttlátásának, az új missziói feladatok vállalásának evangéliumi hangja. S mert sorozatunk nem tűz ki más célt maga elé, mint hogy ösztönzést adjon kisebb-nagyobb egyházi közösségeknek, s talán egyszer majd a Szentlélek titokzatos belső inspirációja révén egész egyházunk is, akár kárpát-medencei méretekben kész lesz helyzete átgondolására, megfogalmazására a tér-idő koordinátái között a Szentírás értelmében és klasszikus hitvallásaink szellemében. Mert megkerülhetetlennek, generációs mandátumnak tartom azt, hogy Isten történelmi szabadításának elmúlt évtizedes eseményei tanulságaként letegyük hitünk vallomását az utódok asztalára. Ha ez elmarad, bizonyára könnyűnek találtatunk majd a történelem és az egyház Ura előtt. Ebben az összefüggésben fontosnak tartom dr. Szűcs Ferenc megállapítását: „A hitvallások történetileg meghatározottak. Egy bizonyos helyen és időben felel az egyház Ura kérdésére: „Ti kinek mondotok engem?". Emberi válaszok ezek, melyek tudatában vannak korlátaiknak. Ugyanakkor mégis felelős döntések az egyház egy meghatározott történeti helyzetében…Az újabb kori hitvallásokban a 'Krisztus egyetemes egyházának egyik része' szól a maga szűkebb történeti helyzetében…". (Idézet: Török-Kocsis-Szűcs, Dogmatikai prolegomena, Bp. 2000, Lux, 211.o.). Sorozatunk eddigi és majd megjelenő „hitvallásai" akár illusztrációk is lehetnek a rendszeres teológus megállapításához. Így olvassuk ezeket!

Bővebben...
 
Öt kontinens reforrmátus hivallásai - 3 PDF Nyomtatás E-mail
RÖVIDEBB HITVALLÁSOK


KANADA

A Kanadai Egyesült Egyház 1968-ban keletkezett első hitvallását 1980-ban revideálták, s azóta van az alábbi formula érvényben. Eredeti céljuk az volt, hogy az istentiszteleten használható, rövid, tömör és világos megfogalmazását adják biblikus hitüknek. Ezt az Apostoli Hitvallás mellett az istentiszteleteti rendben, elsősorban a sákramentumok kiszolgáltatásakor mondják el. A Hitvallásalkotó Bizottság alaposan tájékozódott: melyek azok a klasszikus jellemzői egyházi közösségüknek, amiket meg akarnak tartani, s ezzel a folytonosságot is fenntarthatják atyáikkal; más, korabeli hitvallás tanulmányozása révén a maguk jellegzetességeinek világos megfogalmazása; „modern", a mai embernek is érthető megfogalmazás kialakítása.
Bővebben...
 
Öt kontinens reforrmátus hivallásai - 2 PDF Nyomtatás E-mail

Új hitvallás (1972) - KOREAI PRESBITERI EGYHÁZ (PROK)

Isten Szent Lelke az elmúlt évtizedekben arra indított sok református egyházat, hogy hitvallási nyilatkozatokban, „hitvallásokban” fogalmazzák meg helyzetüket, vallják meg hitük változatlan igazságait az „itt és most” történelmi viszonyai között. Az öt kontinens reformátusai szívében-hitében, közös gondolkodásában születtek meg ezek a „hitvallások”, melyek nem kívánták helyettesíteni az Apostoli Hitvallást, vagy a klasszikus református hitvallásokat. Bennük a bibliailag megalapozott református hit kikristályosodott igazságai mentén gondolták újra és tették nyilvánosan ismertté egyéni és közösségi életük tartalmát, fogalmazták meg felelősen teendőiket. Hitvallásos programiratoknak is lehet ezeket tekinteni, melyekben a Szentlélek aktualizáló, az evangéliumot élethelyzetünkre lefordító munkáját fedezhetjük fel. Lukas Vischer, az ismert svájci lelkész korábban már félszázat összegyűjtött könyvében („Reformiertes Zeugnis heute….”) ezekből. A megjelenés után nem sokkal a sajtóban azt nyilatkozta: „a reformátusok csak úgy ontják az újabb hitvallásokat, már egy újabb könyvre való gyűlt össze ”.


Bővebben...
 
Öt kontinens reforrmátus hivallásai - 1 PDF Nyomtatás E-mail

Írta és fordította: Dr. Békefy Lajos PhD
A sorozat nyomtatásban is megjelenik a Református Egyház című hivatalos lelkipásztori folyóiratban.

1. rész
A remény éneke - Amerikai Református Egyház (1974)


Az elmúlt ötven évben a különböző kontinenseken élő református testvéreinket Isten Szent Lelke arra indította, hogy hitvallási nyilatkozatokban, formulákban fogalmazzák meg helyzetüket, vallják meg hitük változatlan igazságait az „itt és most" változó viszonyai között - az evangélium világosságában. Így sok helyütt születtek figyelemre méltó „hitvallások", amelyek nem kívánják helyettesíteni az Apostoli Hitvallást vagy a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást. Bennük a tér-idő összefüggésrendszerében élő és cselekvő hit szólal meg sajátosan és erőteljesen. Ezekből közel ötvenet gyűjtött össze LUKAS VISCHER svájci református lelkipásztor, az Egyházak Világtanácsa és a Református Világszövetség nemzetközileg ismert és elismert korábbi vezető személyisége könyvében, melynek címe: „Református bizonyságtétel ma - Válogatás a református hagyomány újabb hitvallási szövegeiből" (Reformiertes Zeugnis heute…). Könyvének gazdag anyagából adunk közre néhányat azzal a csendes, de nem titkolható reménységgel, hogy bárcsak megadná Isten Szent Lelke nekünk is azt a kegyelmet, hogy felismerve az Ő meglátogatásának idejét, gyarlóságaink ellenére is megszülethetne az a MAI MAGYAR REFORMÁTUS HITVALLÁS, melyben megvalljuk történelmi szabadításának páratlan csodáját. Ez a szabadító csoda casus confessionis, bőséges ok a hitvallási nyilatkozat megalkotására. Amit Ő tett velünk az elmúlt évtizedben, az több, mint egyfajta közép-kelet-európai felszabadítás-teológia, az a csoda maga, amiről hallgatnunk nem szabad. Annál inkább nem, mert még élnek e szabadítás emberi eszközei, tanúi, az a nemzedék, amelynek megadatott ez a rendkívüli történelmi pillanat, s azért sem, mert annyi módon megszaggatott anyaszentegyházunknak egy ilyen hitvallási nyilatkozat egyesíthetné legjobb, megmaradt hitbeli erőit - nem egymás ellenére, hanem közös épülésünkre, a nyilvánosságban egyházunkról kialakult torzkép átformálásra, mindenek előtt és mindenek felett Istenünk dicsőségére.

Bővebben...
 
Második Helvét Hitvallás PDF Nyomtatás E-mail

Második Helvét Hitvallás


VALLÁSTÉTEL ÉS EGYSZERÛ FEJTEGETÉS AZ IGAZ HITRÕL ÉS A TISZTA KERESZTYÉN VALLÁS EGYETEMES TANAIRÓLI. A szentírásról, az Isten igaz beszédérõl
II. A szent iratok magyarázásáról, az egyházi atyákról, egyházi gyûlésekrõl és a hagyományokról
III. Istenrõl, az Õ egységérõl és a Szentháromságról
IV. A bálványokról, vagyis Istennek, Krisztusnak és a szenteknek képeirõl
V. Isten imádásáról, tiszteletérõl és segítségül hívásáról az egyedüli Közbenjáró Jézus Krisztus által
VI. Az Isten gondviselésérõl
VII. A mindenség teremtésérõl, az angyalokról, a sátánról és az emberrõl
VIII. Az ember bûnesetérõl, a bûnrõl és a bûn okáról
IX. Az ember szabad akaratáról és tehetségérõl
X. Isten eleverendelésérõl és a szentek elválasztásáról
XI. Jézus Krisztusról, az igaz Istenrõl és emberrõl, a világ egyedüli Megváltójáról
XII. Az Isten törvényérõl
XIII. Jézus Krisztus evangéliomáról, mint szintén az ígéretekrõl, a lélekrõl és a betûrõl
XIV. A bûnbánatról és az ember megtérésérõl
XV. A hívõk valóságos megigazulásáról
XVI. A hitrõl és a jó cselekedetekrõl, ezek jutalmáról és az ember érdemérõl
XVII. Az Isten egyetemes és szent egyházáról és ennek egyedüli Fejérõl
XVIII. Az egyház szolgáiról, azok intézményérõl és kötelességeirõl
XIX. A Krisztus egyházának sákramentomairól
XX. A szent keresztségrõl
XXI. Az Úr szent vacsorájáról
XXII. A szent és egyházi gyülekezetekrõl
XXIII. Az egyházi könyörgésekrõl, az éneklésrõl és a kánoni órákról
XXIV. Az ünnepekrõl, a böjtökrõl és az eledelekben való válogatásról
XXV. Az ifjúság vallási oktatásáról és a betegek látogatásáról és vigasztalásáról
XXVI. A hívõk eltemetésérõl, a holtak körül való gondoskodásról, a tisztító tûzrõl és a szellemek megjelenésérõl
XXVII. Az istentiszteleti szertartásokról, a vallásos szokásokról és a közömbös dolgokról
XXVIII. Az egyház javairól
XXIX. A nõtlenségrõl, házasságról és háztartásról
XXX. A hatóságról

Tovább...
 
Heidelbergi Káté PDF Nyomtatás E-mail
HEIDELBERGI KÁTÉ

A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA


FORDÍTOTTA:
GALAMBOS ZOLTÁN
KOMÁROMI REF. LELKIPÁSZTOR


HÁLÁS EMLÉKEZÉSSEL AJÁNLOM NAGY TANÍTÓMESTEREIMNEK

DR. D. BOHATEC (WIEN)
DR. H. BOUWMAN (KAMPEN)
DR. T. HOERSTRA (KAMPEN)
DR. H. VISSCHER (UTRECHT)
REF. THEOLOGIAI PROFESSOROKNAK E CSEKÉLYKE MUNKÁT,
AKIK AZ IDEGENBEN TESTVÉRKÉNT FOGADTAK ÉS HIVŐ TUDOMÁNNYAL
VEZETTEK EL ISTEN LEGTISZTÁBB MEGISMERÉSÉRE.


Tartalom

A HEIDELBERGI KÁTÉ

ELSŐ RÉSZ.

AZ EMBER NYOMORÚSÁGÁRÓL

MÁSODIK RÉSZ.

AZ EMBER MEGVÁLTÁSÁRÓL
AZ ATYA ISTENRŐL ÉS MI TEREMTETÉSÜNKRŐL
A FIÚ ISTENRŐL ÉS A MI MEGVÁLTATÁSUNKRÓL
A SZENTLÉLEK ISTENRŐL S A MI MEGSZENTELTETÉSÜNKRŐL
A SÁKRAMENTUMOKRÓL
A SZENT KERESZTSÉGRŐL
A MI URUNK SZENTSÉGES VÉGVACSORÁJÁRÓL

HARMADIK RÉSZ.

A HÁLÁDATOSSÁGRÓL, MELLYEL A MEGVÁLTÁSÉRT ISTENNEK TARTOZUNK
A TÖRVÉNYRŐL (TÍZPARANCSOLATRÓL)
AZ IMÁDKOZÁSRÓL

Tovább...
 
Online Bibliák PDF Nyomtatás E-mail

Protestáns új fordítású (revideált) Biblia

 

http://www.parokia.hu/bible/

http://szentiras.hu/UF

 

Károli Biblia

 

http://netbiblia.hu/karoli/index.html

http://mazsola.iit.uni-miskolc.hu/biblia/

 

Bővebben...
 


Köszöntő

Kedves Testvérünk, és Misszió iránt érdeklődő barátunk!

Üdvözlünk Pap Gábor Missziói Központ honlapján!

Reméljük visszatérő vendégünkként üdvözölhetünk majd az elkövetkezendő évek során. Szeretnénk, ha segíteni tudnánk abban, hogy új ötleteket és módszereket osztassunk meg egymással, a tanítvánnyá tétel nehéz munkájában és a gyülekezeti életben. A honlapon található információk és anyagok szabadon letölthetők, és sokszorosíthatók. Csupán egy kérésünk van: Ha rendelkezésedre áll bármely információ, vagy segédanyag ami eredményesebbé teheti a missziói munkát, oszd meg velünk!

Atyafiságos köszöntéssel:
Bikádi László Károly
A központ vezetője

Partnereink

Hirdetés
Hirdetés